Komerctiesības un sabiedrību pārvaldība

Birojs sniedz ar komercsabiedrību darbības nodrošināšanu saistītu juridisko palīdzību: nodrošina juridisko atbalstu, atbilstības, risku novērtēšanas un citu iekšējās kontroles sistēmas elementu izveidošanu un atbalstu.


Biroja kompetence


Mūsu darbības sfēra ilgstoši bija saistīta ar korporatīvās pārvaldības nodrošināšanu apdrošināšanas sabiedrībā, kas ietilpst starptautiskajā apdrošināšanas grupā, līdz ar to mēs labi pārzinām ne tikai uz sabiedrību darbību attiecināmos tiesību aktus, bet arī uzraudzības institūciju prasības, kas parasti tiek izvirzītas šādu kompāniju pārvaldībai.

 

Juridiskā palīdzība

 • Pilna juridiskā atbalsta nodrošināšana (darījumu analīze, dokumentu sagatavošana, iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšana, darījumu standarta noteikumu izstrādāšana, klientu interešu pārstāvība attiecībās ar darījumu partneriem, tiesās, citās valsts un pašvaldību institūcijās u.c.).
 • Komercsabiedrības pārvaldes institūciju (padomes, valdes) darbības juridiskais nodrošinājums.
 • Komercsabiedrības iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana un priekšlikumu sagatavošana tās uzlabošanai.
 • Ar komercsabiedrības iekšējās kontroles sistēmu saistīto normatīvo dokumentu izstrāde.
 • Atbilstības nodrošināšanas sistēmas izveidošana un juridiskais atbalsts.
 • Risku novērtēšanas sistēmas izveidošana un juridiskais atbalsts.
 • Klientu pārstāvība attiecībās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto prasību iestrāde komercsabiedrības normatīvajos dokumentos.
 • Ar konkurences tiesību ievērošanu saistītā juridiskā palīdzība.
 • Juridiskā palīdzība darba tiesību jautājumos.
 • Citi, tieši Jūsu kompānijas vajadzībām pielāgoti juridiskie pakalpojumi. 

Noderīga informācija


Kompānijas vai personu grupas komercdarbības organizēšana citās valstīs, veidojot koncernu, ļauj valdošās sabiedrības dalībniekiem diversificēt riskus, kas neizbēgami rodas sakarā ar atšķirībām tiesību sistēmās, ekonomiskajā situācijā, kā arī daudzu citu faktoru ietekmē, līdz ar to līdzīgu komercdarbību veicošas kompānijas var gan veiksmīgi attīstīties, gan arī izrādīties nesekmīgas. 

 

Neskatoties uz to, ka juridiski koncernā ietilpstošās sabiedrības ir neatkarīgie tiesību subjekti, kuru vadībai ir jānorisinās atbilstoši Komerclikumā ietvertajām normām, praktiski šādu sabiedrību pārvaldība tiek realizēta valdošā uzņēmuma interesēs un ietekmē. Šī atkarība parasti izpaužas vienu un to pašu personu iecelšanā sabiedrību pārvaldes institūcijās, vienotā plānošanā, vienādu politiku, procedūru un tehnoloģiju ieviešanā, peļņas pārnešanā u.c.

 

Dažreiz viena projekta realizācija dažādās sabiedrībās, nespējot to adekvāti pielāgot atšķirīgajiem apstākļiem, var nodarīt zaudējumus kādai no atkarīgajām sabiedrībām. Šādā gadījumā atbildību par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem nosaka ne vien Komerclikums, bet arī Koncernu likums, kurā ietvertā tiesiskā regulējuma galvenais mērķis ir atkarīgās sabiedrības mazākuma dalībnieku un kreditoru interešu aizsardzība.

 

Koncernu likums nosaka valdošā uzņēmuma, tā likumisko pārstāvju, kas konkrētajā gadījumā īstenoja ietekmi, dodot norādījumus vai rīkojumus, un atkarīgās sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu solidāro atbildību par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. Atbildības iestāšanās ir atkarīga no dažādiem faktoriem: koncerna līguma esamības, atkarības pārskatā ietvertās informācijas pilnīguma un tās atbilstības patiesajiem apstākļiem u.c.

 

Tātad lokālās sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu pasīva loma kādā sabiedrībai neizdevīgā projekta realizācijā, tikai izpildot valdošās sabiedrības norādījumus, neatbrīvo viņus no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.