Apdrošināšanas strīdi

Birojs sniegs Jums augsti profesionālu juridisko palīdzību visos ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos: apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma vai apdrošināšanas atlīdzības apmēra samazināšanas gadījumā, ja apdrošinātājs vēršas pret Jums ar regresa prasību, kā arī jebkuru citu ar apdrošināšanu saistīto problēmu gadījumā.

Biroja kompetence

Mums ir ievērojama un unikāla darba pieredze, kas ir iegūta vairāk nekā 10 gadu garumā strādājot vienā no pasaulē vadošajām starptautiskajām apdrošināšanas grupām.

Juridiskā palīdzība
 • Klientu interešu pārstāvība tiesā, Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombudā, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā sakarā ar apdrošināšanas strīdu izskatīšanu.
 • Klientu interešu pārstāvība Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar apdrošinātāja darbību saistīto sūdzību izskatīšanas procesā.
 • Apdrošināšanas gadījuma apstākļu noskaidrošana un izpēte, kā arī nepieciešamo ekspertīžu organizēšana (autotehniskā, būvniecības, ugunsgrēku, ķīmiskā, bioloģiskā, tehniskā, audioierakstu, grāmatvedības, poligrāfa (melu detektora) u.c.).
 • Klientu interešu pārstāvība sakarā ar apdrošinātāja regresa prasību.
 • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu, lūgumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošana.
 • Sūdzību, pretenziju un citu dokumentu sagatavošana.
 • Apdrošināšanas līgumu noteikumu sagatavošana, analīze, rediģēšana un saskaņošana ar apdrošinātāju.
 • Konsultācijas par plaši izplatītajiem apdrošināšanas veidiem: brīvprātīgā transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO), transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA), īpašuma, vispārējās civiltiesiskās atbildības, ceļojumu, kravu, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšana.
 • Konsultācijas par sarežģītajiem un specifiskajiem apdrošināšanas veidiem: komercdarbības pārtraukšanas (business interruption), būvniecības, muitas garantiju un citu garantiju, masu pasākumu (koncertu u.c.), notāru, ārstu, advokātu u.c. profesionālās atbildības apdrošināšana.
Noderīga informācija

Ne visi apdrošināšanas sabiedrību klienti zina, ka apdrošināšanas sabiedrību darbību Latvijā stingri reglamentē un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Savā darbībā apdrošinātājiem ir jāievēro vairāku Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasības, tajā skaitā šādu likumu prasības:
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
 • Negodīgas komercprakses aizlieguma likums;
 • likums „Par apdrošināšanas līgumu”;
 • Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums;
 • Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums;
 • Konkurences likums.
Atcerieties, ka apdrošinātājam ir pienākums:
 • pierādīt jebkādus apstākļus, kas to atbrīvo no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas;
 • pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību, paziņot to klientam un izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību apdrošināšanas līgumā vai likumā noteiktajā termiņā;
 • pēc pieprasījuma izsniegt klientam izmaksu lietas dokumentu kopijas;
 • izskatīt klienta sūdzību un sniegt rakstveida atbildi likumā noteiktajā termiņā;
 • nodrošināt apdrošināšanas līgumu noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, likuma „Par apdrošināšanas līgumu” un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām;
 • nodrošināt godīgu un atklātu attieksmi pret klientu;
 • nodrošināt konfidencialitāti u.c.
Neaizmirstiet, ka apdrošinātājam nav tiesību:
 • atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, nepārbaudot visu pieejamo informāciju;
 • atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja saņemti pierādījumi par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;
 • atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinātājs nevar pierādīt apstākļus, kas to atbrīvo no pienākuma izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;
 • atteikties izsniegt kopijas dokumentiem, kas pamato apdrošināšanas izmaksas atteikumu;
 • nepieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību līgumā vai likumā noteiktajā termiņā u.c.